Juridische informatie en privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan deze website van ALUP Kompressoren B.V. (ALUP Kompressoren B.V. wordt aangeduid als “ALUP”, “we/wij” en “ons/onze”).

Wij danken u voor uw belangstelling in ons bedrijf.

Hieronder vindt u juridische informatie met betrekking tot het gebruik van deze website. Ook vindt u hier ons privacybeleid waarin wordt uitgelegd wat voor soort informatie kan worden verzameld en verwerkt, en hoe wij mogelijk gebruik maken van zogenaamde "cookies". Wij danken u voor het lezen van de inhoud op deze pagina, en, als u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, voor uw bezoek aan de website. Door de website te openen of te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden. ALUP  Kompressoren bestaat uit een aantal juridische entiteiten die elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkzaamheden en producten. In geen enkel geval wordt een juridische entiteit binnen ALUP Kompressoren verantwoordelijk geacht of aansprakelijk gesteld voor de daden of het verzuim van een andere juridische entiteit. Door informatie te halen van deze website of de site anderszins te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor een product, een aanbod of een marketingmededeling beperkt zijn tot de betrokken juridische entiteit. De informatie op de website kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting noch aansprakelijkheid van onzentwege; zij bevat geenszins bindende informatie. U mag geen links naar onze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We leveren alle mogelijke inspanningen om nauwkeurige informatie op onze website te vermelden. WE STAAN ECHTER NIET GARANT NOCH LEGGEN ENIGE VERKLARING AF OVER DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, NIET-OVERTREDING OF GESCHIKTHEID VAN ELK BIJZONDER PUNT VAN DE VERSCHAFTE INFORMATIE. WE AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, OF DEZE NU DIRECT, INDIRECT, SPECIAAL, ALS GEVOLG VAN, STRAFRECHTELIJK OF ANDERS IS ONTSTAAN VOOR HET GEBRUIKEN OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF INHOUD ERVAN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR GEDERFDE WINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIESYSTEEM OF ANDERS. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID ALLE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN EN U ERVAN TE VERGEWISSEN DAT ALLES WAT U SELECTEERT VRIJ IS VAN ZAKEN ZOALS VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN EN ANDERE ZAKEN VAN DESTRUCTIEVE AARD. WE GEVEN GEEN GARANTIES EN AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE WEBSITES VAN DERDEN WAARTOE U TOEGANG HEEFT VIA DEZE WEBSITE.

Auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknamen, teksten, beelden, grafieken, geluiden, animatie en videobestanden en hun rangschikking op de website behoren tot onze eigendom of tot de eigendom van een of meer entiteiten of derde partijen van ALUP Kompressoren en zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag worden weergegeven, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toelating. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en patentrechten zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van de respectievelijke eigenaars is ten strengste verboden. Niets op deze website kan worden geïnterpreteerd als zijnde een expliciete of impliciete vergunning of recht om gebruik te maken van onze intellectuele eigendom of die van elke andere entiteit of derde partij van ALUP Kompressoren.

Privacybeleid

IP-adressen, internetbrowsers, verwerkingssystemen, domeinnamen: Wanneer u onze website betreedt, kunnen wij uw IP-adres opnemen. Het IP-adres identificeert u niet als een individu, maar identificeert uw internetdienstenleverancier. Andere niet-persoonlijke informatie die we kunnen opnemen zijn het type internetbrowser, het type computerverwerkingssysteem, en de domeinnaam van de website van waaruit u onze site bezoekt. Deze informatie wordt verzameld om ons ruime demografische informatie te verschaffen over, bijvoorbeeld, de geografische locatie van de bezoekers en de tijd die ze op onze site doorbrengen. Door dit soort informatie op te nemen, kunnen wij onze site beheren, serverproblemen vaststellen, tendensen en statistieken analyseren en onze klanten een betere dienstverlening verschaffen.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we “cookies” naar uw computer sturen. Een cookie is een klein tekstbestand of een gegevensstuk dat een door u bezochte website op uw computer kan bewaren. Cookies zelf bevatten geen enkele persoonlijke informatie. Indien u ons echter persoonlijke informatie verschaft (bijvoorbeeld bij de registratie voor een door ons geleverde internetdienst of wachtwoord), dan kan die informatie worden toegevoegd aan de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie. Er zijn twee soorten cookies. De eerste soort bewaart een bestand voor een langere periode op uw computer. Het bestand blijft op uw computer staan nadat u deze hebt afgesloten. Dergelijke cookie kan, bijvoorbeeld, worden gebruikt om een bezoeker mee te delen welke informatie op de website werd bijgewerkt sedert zijn of haar laatste bezoek aan die website. Het tweede type cookie is een “session cookie”. Terwijl u de website bezoekt, worden er tijdelijk session cookies opgeslagen in het geheugen van uw computer. Dit kan worden gedaan om, bijvoorbeeld, bij te houden welke taal u gekozen hebt op de website. Session cookies worden niet voor een lange periode bewaard op uw computer. Ze verdwijnen wanneer u uw webbrowser afsluit. We kunnen een beroep doen op derden om ons te helpen bij de inzameling of de verwerking van de via de cookies verkregen informatie.Wij kunnen cookies gebruiken om een aantal redenen, zoals:

 • om anonieme statistieken te maken met betrekking tot browsingpatronen en –tendensen;
 • om verkoopcijfers te analyseren;
 • om aan marktonderzoek te doen;
 • om de inhoud of functies van de website aan te passen aan de gebruiker;
 • om bijstand te verlenen aan, of sitebezoeken van gebruikers na te gaan van bepaalde internetgebaseerde diensten;
 • om gebruikers met wachtwoorden in staat te stellen opnieuw naar bepaalde webpagina’s te gaan zonder vooraf ingegeven informatie opnieuw te moeten intypen.    

Cookies vermijden: Met de meeste internetbrowsers kunt u de browser zo instellen dat cookies worden geblokkeerd en verwijderd van uw harde schijf of dat u eerst wordt meegedeeld dat een webpagina cookies bevat vooraleer de cookie wordt opgeslagen. Ga naar uw browser of uw hulpscherm om meer te weten te komen over deze functies. Houd er echter wel rekening mee dat sommige webpagina’s niet naar behoren werken zonder cookies.

Persoonlijke gegevens

In dit deel wordt uitgelegd hoe wij persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt of die wij op andere wijze verkrijgen of genereren, en die betrekking heeft op u ("persoonlijke informatie”), verzamelen, gebruiken en delen. ALUP Kompressoren heeft technische, administratieve en fysieke maatregelen geïmplementeerd om persoonlijke informatie die wij mogelijk verzamelen (zie hieronder), te beschermen. Het is ook vanzelfsprekend dat ALUP Kompressoren altijd lokale wetten en voorschriften zal naleven en zich zal onthouden van het verzamelen of gebruiken van persoonlijke informatie op een locatie waar dat wettelijk verboden is. Welke persoonlijke informatie kan ALUP Kompressoren verzamelen? "Persoonlijke informatie" is informatie waarmee een natuurlijk persoon identificeerbaar is of kan worden geïdentificeerd. Wij kunnen uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken om u te voorzien van diensten, producten of informatie die u aanvraagt. Wij verzamelen uw persoonlijke informatie niet zonder uw kennis en toestemming, noch zullen wij dergelijke gegevens verkopen of verhuren. Om u te voorzien van specifieke producten, diensten of informatie of om een transactie te verwerken, kunnen wij uw persoonlijke informatie aanvragen. Als wij dit doen, wordt dit altijd aangegeven. Hoe kan ALUP Kompressoren de verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken? Persoonlijke informatie wordt enkel verzameld wanneer dit nodig is om een product, dienst of inlichting te verschaffen of een verrichting uit te voeren, of wanneer u ons dit geeft voor andere doeleinden, zoals, bijvoorbeeld, bij sollicitaties. Het verzamelen van persoonlijke informatie verloopt transparant (met vermelding van de rechtsgrondslag voor de verwerking) en u krijgt de gelegenheid om te beslissen of u het wilt of niet. Als u ervoor kiest de gevraagde persoonlijke informatie niet te verstrekken, kan ALUP  Kompressoren uw transactie mogelijk niet voltooien of niet de informatie, services of producten verstrekken die u hebt aangevraagd. De verzamelde persoonlijke informatie kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Inzetten van onze online marketingactiviteiten:
  • E-mailcampagnes,
  • Doelgroepen bepalen en aanpassen,
  • Deelname bevestigen.
 • Reageren op vragen en problemen gericht aan ALUP Kompressoren;
 • Ontwerpen, verkopen, produceren en verbeteren van producten;
 • Klantenservice en -ondersteuning bieden;
 • Trainen en certificeren van klanten, leveranciers en verkopend personeel;
 • Indien vereist of uitdrukkelijk toegestaan door geldende wet- en regelgeving.

Na verzameling, indien er geen interactie meer is met ALUP Kompressoren (openen van e-mails, indienen van formulieren) in de volgende zes maanden, worden de persoonlijke gegevens verwijderd uit onze databases. Dit geldt ook voor gebruikers die zich afmelden. In geen geval bewaren wij gegevens langer dan is vereist om de doelen te halen waarvoor ze werden verzameld of langer dan toegestaan door geldende wet- en regelgeving.

Indien nodig kunnen wij u toestemming vragen om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor één of meer van de hierboven vermelde doeleinden. U hebt verschillende rechten wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw toestemming. Als u in een later stadium uw toestemming wilt intrekken, zullen wij ervoor zorgen dat een dergelijke terugtrekking kan worden gedaan op een manier die net zo eenvoudig is als de manier waarop de toestemming werd gegeven. Met wie kan persoonlijke informatie worden gedeeld: Omdat ALUP Kompressoren een wereldwijd bedrijf is met vestigingen in veel verschillende landen, kunnen wij uw persoonlijke informatie overdragen van een rechtspersoon in het ene land naar dat in een ander land om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonlijke informatie doorsturen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en alleen voor zover nodig voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Binnen de ALUP Kompressoren wordt persoonlijke informatie overgedragen met inachtneming van dezelfde regels en beveiligingsniveaus. Indien vereist, zullen overeenkomsten met betrekking tot gegevensoverdracht van kracht zijn om het noodzakelijke beschermingsniveau te waarborgen. ALUP Kompressoren steunt op beschikbare juridische mechanismen om de legale overdracht van persoonlijke informatie over de grenzen mogelijk te maken. In de mate dat ALUP Kompressoren zich baseert op de standaardcontractbepalingen (ook wel de modelclausules genoemd), zal ALUP Kompressoren aan deze vereisten voldoen, ook wanneer er een conflict is tussen die vereisten en deze kennisgeving. ALUP Kompressoren zal uw persoonlijke informatie niet verkopen of anderszins delen buiten ALUP Kompressoren, behalve:

 • met dienstverleners die ALUP Kompressoren heeft ingehuurd om in onze naam diensten te verlenen. ALUP Kompressoren zal uw persoonlijke gegevens alleen delen met dienstverleners die ALUP Kompressoren contractueel heeft verboden de informatie te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dat noodzakelijk is om die diensten namens ons te verrichten of om te voldoen aan wettelijke vereisten;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, een legitiem juridisch verzoek van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;
 • voor onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten;
 • ter voorkoming van lichamelijk letsel of financiële schade;
 • of ter ondersteuning van de verkoop of overdracht van alle of een deel van onze onderneming of activa (met inbegrip van faillissement).

Hoe persoonlijke informatie verwijderen, verbeteren, bijwerken of daartoe toegang hebben:Om uw persoonlijke informatie te verwijderen, te verbeteren, bij te werken of er toegang toe te hebben, of voor elke andere ermee verbonden vraag, dient u contact met ons op te nemen. Wanneer u dit doet, vermeld dan de naam of de plaats van de webpagina waar u de informatie hebt ingegeven, alsook de informatie (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, postadres, enz.) die u op dat ogenblik hebt verschaft.

Veiligheid

Er worden technische en administratieve maatregelen ingevoerd om persoonlijke informatie en andere data op onze servers te beschermen tegen onwettige toegang, verlies of wijziging. Nochtans kan de veiligheid van een server of een overbrenging via het internet niet voor honderd procent worden gewaarborgd. Daarom gebeurt elke activiteit of communicatie op uw eigen risico.

Meer informatie en klachten

Voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke informatie kunt u contact opnemen met onze Group Privacy Officer ([email protected]).Als wij uw vragen niet beantwoorden of u geen geldige reden kunnen geven waarom wij dat niet kunnen doen, hebt u het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit om een klacht in te dienen.

Links naar websites van derden

Sommige van onze webpagina’s kunnen links bevatten naar websites van derde partijen. Hou er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid, de inhoud, of praktijken van die andere websites of hun eigenaars of operatoren.

Wijziging van het privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen of bij te werken.