Právní upozornění – zásady ochrany osobních údajů

V následující části naleznete právní upozornění související s návštěvou tohoto webu a zásady ochrany osobních údajů naší společnosti. Druhá část vysvětluje, jaký typ dat je shromažďován a zpracováván a jak naše společnost potenciálně používá „soubory cookie“. Chtěli bychom vám předem poděkovat za prostudování této stránky a pokud přijmete podmínky naší společnosti, také za návštěvu webu. Poznámka: Přístupem na web automaticky přijímáte všechny podmínky

Společnost ALUP se skládá z několika právnických osob, z nichž každá je zodpovědná za své vlastní obchodní činnosti a produkty. Za žádných okolností právnická osoba v rámci společnosti ALUP Group nezodpovídá za činy nebo opomenutí jiné právnické osoby. Vyžádáním informací z tohoto webu nebo jeho použitím uživatel souhlasí s tím, že zodpovědnost za produkt, nabídku nebo marketingové informace spočívá pouze na přímo zainteresované právnické osobě. Informace na tomto webu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Tato skutečnost nepředstavuje pro naši společnost povinnost a nelze z ní vyvozovat žádnou zodpovědnost. Obsah tohoto webu je poskytován pouze pro pohodlí jeho návštěvníků a obsahuje pouze nezávazné informace. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni nastavovat žádné odkazy na tyto webové stránky. Naše společnost vyvíjí přiměřené úsilí pro zajištění přesných informací na svém webu. Naše společnost však u poskytovaných informací nijak nezaručuje jejich správnost, úplnost, včasnost, neporušení práv ani vhodnost pro konkrétní účel. Naše společnost za žádných okolností nepřijímá odpovědnost vůči jiným subjektům za žádné škody, ať už přímé, nepřímé, zvláštní, trestné ani následné libovolného druhu vzniklé během používání nebo nemožnosti používat tento web nebo jeho obsah, včetně a bez omezení za škody ztrátou zisku, přerušením podnikání, ztrátou programů nebo jiných dat v systémech pro nakládání s informacemi nebo jinde. Je vaší povinností přijmout potřebná opatření a zajistit, aby libovolný prostředek zvolený pro použití byl prost všech položek destruktivní povahy (například virů, červů, trojských koňů). Naše společnost nepřejímá žádnou zodpovědnost za škody způsobené webům jiných subjektů, k nimž lze přistupovat prostřednictvím jejího webu.

Autorská práva, ochranné známky a další duševní vlastnictví

Obsah tohoto webu, zejména loga, ochranné známky, obchodní názvy, text, obrázky, grafika, zvuk, animace a soubory videa a jejich integrace do webu je chráněn pro naši společnost, další právnické osoby společnosti ALUP nebo jiné subjekty podle pravidel na ochranu duševního vlastnictví. Bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti nesmí být obsah jejího webu reprodukován, kopírován, přenášen, publikován, distribuován, měněn ani publikován na jiných webech ani v jiných dokumentech. Práva na veškeré duševní vlastnictví na tomto webu včetně autorských práv, obchodních známek, obchodních tajemství a patentových práv patří naší společnosti. Jakékoliv použití bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti je přísně zakázáno. Interpretace obsahu webu jako výrazu tichého souhlasu nebo udělení práv k použití duševního vlastnictví naší společnosti, jiných právnických osob společnosti ALUP nebo jiných subjektů není přípustná.

Zásady ochrany osobních dat

Adresy IP, internetové prohlížeče, operační systémy, názvy domén: Pokud použijete náš web, můžeme shromažďovat informace o adrese IP. Adresa IP umožňuje naší společnosti identifikovat poskytovatele služeb internetu, ale nikoliv přímo vás. Naše společnost navíc může získávat informace o typu použitého internetového prohlížeče, operačním systému a názvu domény webu, ze kterého jste přešli na náš web, a to v podobě neosobních informací. Shromažďování dat se provádí pro demografické účely, například určení zeměpisné polohy návštěvníků, a pro záznam času stráveného na webu naší společnosti. Shromažďování tohoto typu informací umožňuje naší společnosti spravovat web, diagnostikovat problémy se serverem, analyzovat trendy a statistiky, a poskytovat tak lepší služby zákazníkům.

Soubory cookie

Při návštěvě našeho webu může naše společnost do počítače odesílat „soubory cookie“. Soubor cookie je malý textový soubor nebo fragment dat, který může ukládat údaje o navštíveném webu do počítače. Soubory cookie samy o sobě neobsahují žádná data pro osobní identifikaci. Pokud však dáte osobní informace k dispozici naší společnosti (např. registrací pro některou z jejích internetových služeb nebo použitím hesla poskytnutého naší společností), mohou být tyto informace propojeny s daty uloženými v souboru cookie. Existují dva typy souborů cookie. První typ ukládá data do počítače na delší dobu a data jsou zachována i po vypnutí počítače. Takové soubory cookie se používají například k tomu, aby návštěvníkovi oznámily, která data byla na webu aktualizována od jeho poslední návštěvy. Druhý typ souboru cookie se nazývá „soubor cookie relace“. Během návštěvy webu jsou tyto soubory cookie relace dočasně uloženy do počítače. Umožňují například zachovat jazyk po jeho výběru. Soubory cookie relace nezůstávají v počítači uloženy dlouho, jsou odstraněny po zavření internetového prohlížeče. Naše společnost může také pověřit jiné subjekty shromažďováním údajů nebo informací ze souborů cookie. Naše společnost může používat soubory cookie z různých důvodů, mimo jiné: • Ke sběru anonymních statistik o způsobech využívání připojení a chování • K analýze dat prodeje • K provádění průzkumu trhu • K úpravě obsahu webu nebo funkcí pro různé uživatele • K nabídce podpory nebo sledování stránek navštívených uživateli různých internetových služeb • K zajištění toho, aby uživatelé pracující v oblastech chráněných heslem nemuseli zadávat heslo při každé návštěvě určitých webů. Zabránění použití souborů cookie: Většinu internetových prohlížečů lze konfigurovat tak, aby byly soubory cookie automaticky blokovány, odstraněny z pevného disku nebo aby ještě před tím, než je soubor uložen, zobrazily upozornění, že web obsahuje soubory cookie. Další informace o těchto funkcích viz návod nebo nápověda daného prohlížeče. Uvažte, že některé weby naší společnosti nemusejí bez souborů cookie pracovat správně.

Osobní údaje

Naše společnost neshromažďuje žádné osobní nebo identifikační údaje bez upozornění a souhlasu uživatele a ani taková data neprodává. Aby však mohla uživateli nabídnout specifický produkt, službu či informace nebo provést transakci, může požadovat osobní informace. K těmto informacím může patřit například jméno, titul, dodací adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní a faxová čísla a/nebo informace z kreditní karty. Naše společnost shromažďuje osobní informace pouze tehdy, pokud jsou nutné k poskytnutí produktu či služby, provedení transakce nebo pokud uživatel poskytne takové informace pro jiné účely, například v žádosti o zaměstnání. Zpřístupnění osobních údajů: Pokud uživatel naší společnosti poskytne svoje osobní údaje, naše společnost je nezpřístupní jiným subjektům bez jeho souhlasu, pokud to nevyžaduje zákon nebo pokud nejedná v dobré víře, například: (i) Naše společnost předpokládá, že specifické informace jsou nutné k provedení úkolu ve veřejném zájmu nebo (ii) naše společnost musí bránit práva a majetek společnosti ALUP a jejích právnických osob nebo přidružených společností. Při plnění požadavku uživatele na poskytnutí produktu, služby nebo informací, provedení transakcí nebo zajištění služeb zákazníkům může naše společnost sdílet osobní informace s ostatními jednotkami společnosti ALUP nebo jinými subjekty, zejména dopravci, dodavateli, prodejci, finančními ústavy, svými obchodními partnery a poštovními nebo vládními úřady (např. celními). Jednotky společnosti ALUP i jiné subjekty shora uvedené mohou sídlit uvnitř i vně Evropského hospodářského prostoru. V souladu s předchozím textem platí následující: Pokud uživatel poskytne naší společnosti osobní informace, dobrovolně souhlasí, že tato data mohou být předána do jiné země uvnitř nebo vně Evropského hospodářského prostoru. Odstranění, oprava, aktualizace nebo obnova osobních údajů: Pokud si uživatel přeje, aby naše společnost odstranila, opravila či aktualizovala nebo sám chce obnovit osobní informace poskytnuté naší společnosti nebo má podobný zájem, obrátí se na naši společnost. Pokud se na ni v této věci obrátí, poskytne název webu nebo místo použité pro přenos těchto informací a zaslaná data (např. jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu).

Bezpečnost

Naše společnost přijala technická a administrativní opatření pro ochranu osobních informací a dalších dat na svých serverech před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo změnou. Žádný server ani internetová transakce však nejsou stoprocentně bezpečné. Z tohoto důvodu jsou všechny aktivity nebo komunikace prováděny na vlastní riziko uživatele.

Odkazy na externí weby

Některé z webů naší společnosti mohou obsahovat odkazy na externí weby. Uvažte, že naše společnost nezodpovídá za obsah, ochranu dat ani jiné praxe externích webů ani jejich vlastníků či provozovatelů. Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů Naše společnost si vyhrazuje právo kdykoliv bez oznámení změnit zásady ochrany osobních údajů. Poslední změny tohoto prohlášení byly provedeny 25. 2. 2012 ALUP Kompressoren