Informacje prawne — Polityka Prywatności

Niniejsze informacje prawne odnoszą się do wizyty na naszej stronie internetowej oraz naszej Polityki Prywatności. Wyjaśniamy tutaj, jakiego rodzaju dane są zbierane i przetwarzane oraz w jaki sposób możemy potencjalnie używać plików „cookie”. Z góry dziękujemy za zapoznanie się z tymi informacjami — oraz po zaakceptowaniu naszych warunków — zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Uwaga: uzyskując dostęp do strony internetowej, użytkownik automatycznie akceptuje wszystkie warunki.

ALUP składa się z szeregu firm, stanowiących osobne podmioty prawne, z których każda jest odpowiedzialna za prowadzoną przez siebie działalność i za wytwarzane przez siebie produkty. W żadnym wypadku jeden podmiot prawny należący do Grupy ALUP nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania innego podmiotu prawnego. Wykorzystując informacje znajdujące się na tej stronie lub korzystając z tej strony, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialność za produkty, oferty i informacje marketingowe ponosi wyłącznie ta firma, do której należy dana strona internetowa. Informacje na tej stronie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Fakt ten nie oznacza żadnych dalszych konsekwencji w stosunku do właściciela strony, ani też jakiejkolwiek odpowiedzialności wypływającej z tego faktu. Informacje znajdujące się na tej stronie nie są informacjami wiążącymi. Żaden z użytkowników tej strony nie jest uprawniony do tworzenia jakichkolwiek łączy do niej bez uprzedniego otrzymania naszej pisemnej zgody. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje podawane na tej stronie były rzetelne i dokładne. Jednakże nie udzielamy gwarancji co do dokładności, kompletności, aktualności, braku naruszenia praw lub przydatności w przypadku wykorzystania ich w jakimś określonym celu. W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnej ze storn za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie, pośrednie, specjalne, niezrozumienie lub wynikowe szkody dowolnego rodzaju powstałe podczas użytkowania lub niemożności użytkowania niniejszej strony internetowej lub jej zawartości, włączając w to, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty dochodów, przerw w działalności gospodarczej, utraty programów lub innych danych w systemie obsługi lub gdzie indziej. W gestii użytkownika leży podjęcie odpowiednich kroków w celu upewnienia się, że wybrany przez użytkownika materiał nie zawiera elementów o charakterze niszczącym (takich jak wirusy, robaki, konie trojańskie). Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe firm trzecich, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa do własności intelektualnej

Zawartość tej strony obejmująca m.in: logo, znaki towarowe, nazwy handlowe, teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięk, animacje i filmy oraz elementy wbudowane na stronie internetowej, jest naszą własnością lub własnością jednej lub kilku firm należących do Grupy ALUP lub też strony trzeciej oraz podlega przepisom o ochronie własności intelektualnej. Zawartości tej strony nie wolno odtwarzać, kopiować, przekazywać, publikować, dystrybuować, modyfikować lub umieszczać na innych stronach internetowych lub w dokumentach bez uprzedniego uzyskania naszego pisemnego upoważnienia. Wszystkie prawa do własności intelektualnej zawarte na tej stronie internetowej, obejmujące prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnicę handlową i prawa patentowe, należą do właściciela; wykorzystywanie ich bez uprzedniego pisemnego upoważnienia właściciela jest surowo zabronione. Interpretowanie zawartości strony internetowej jako wyraz domniemanej zgody lub przyznania prawa do użytkowania praw własności intelektualnej właściciela lub praw własności intelektualnej innych podmiotów ALUP lub stron trzecich nie jest dopuszczalne.

Polityka Prywatności

Adresy IP, przeglądarki internetowe, systemy operacyjne, nazwy domen: dopuszczalne jest, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej gromadzone są dane dotyczące adresu IP użytkownika. Adres IP umożliwia nam identyfikację dostawcy usług internetowych (ISP) użytkownika, ale nie w sposób bezpośredni. Ponadto, dopuszczalne jest gromadzenie informacji na temat rodzaju przeglądarki, systemu operacyjnego oraz nazwy domeny strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie do tej strony, z wyłączeniem danych osobowych. Zbierane są także dane demograficzne, na podstawie których można określić położenie geograficzne odwiedzających oraz rejestrować czas przebywania na stronie internetowej. Informacje gromadzone w ten sposób ułatwiają nam administrowanie stroną internetową, diagnozowanie problemów z serwerem oraz analizowanie trendów i statystyk, jak również szukanie rozwiązań mających na celu lepszą obsługę użytkowników.

Pliki cookies

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej na komputer użytkownika, wysyłane są „pliki cookie”. Cookie to mały plik tekstowy lub fragment danych, którego zadaniem jest zapisanie odwiedzanej strony na komputerze użytkownika. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika. Jeśli jednak użytkownik udostępni nam informacje osobiste (np. poprzez zarejestrowanie się do jednej z naszych usług internetowych lub za pomocą podanego przez nas hasła), to informacje te mogą być połączone z danymi zapisanymi w pliku cookie. Istnieją dwa typy plików cookie. Pierwszy typ przechowuje dane na komputerze przez dłuższy okres. Dane te zostaną zachowane nawet po wyłączeniu komputera. Takie pliki cookie są wykorzystywane na przykład do informowania użytkownika o uaktualnionych danych na stronie internetowej po ostatniej wizycie na stronie. Drugim rodzajem plików cookie są tzw. pliki „tymczasowe”. Te pliki cookie związane są z sesją i po otwarciu strony przechowywane są na komputerze tymczasowo. Pozwalają one na przykład na zapamiętanie wybranego języka. Tymczasowe pliki cookie nie są zapisywane trwale na komputerze, są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Zbieranie danych umieszczonych w plikach cookie lub innych informacji można zlecić stronie trzeciej. Rolą plików cookie jest między innymi: • Zbieranie anonimowych danych statystycznych na temat wzorców ruchu i zachowań • Analizowanie danych dotyczących sprzedaży • Przeprowadzanie badań rynkowych • Dostosowanie zawartości lub funkcji strony internetowej do różnych użytkowników • Oferowanie wsparcia lub śledzenie stron odwiedzanych przez użytkowników korzystających z różnych usług internetowych • Udogodnienie dla użytkowników, którzy pracują w obszarach chronionych hasłem, dzięki czemu nie muszą oni wprowadzać go za każdym razem podczas wizyt na niektórych stronach internetowych. Unikanie plików cookie: większość przeglądarek internetowych udostępnia konfigurację, w której pliki cookie są automatycznie blokowane lub usuwane z dysku twardego albo wyświetlane są powiadomienia o plikach cookie na stronie internetowej przed ich zapisaniem. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi lub w pliku pomocy przeglądarki internetowej. Informujemy, że niektóre z naszych stron internetowych mogą nie działać poprawnie bez plików cookie.

Dane osobowe

Nie gromadzimy żadnych danych osobowych ani informacji służących do identyfikacji, bez wiedzy i zgody użytkownika, ani nie sprzedajemy takich danych. Jednak w celu dostarczenia konkretnego produktu, usługi lub informacji albo przeprowadzenia transakcji możemy poprosić o dane osobowe. Informacje te mogą obejmować na przykład nazwisko i imię, tytuł, adres dostawy, adres płatnika, adres poczty e-mail, numery telefonów, numery faksów i/lub informacje dotyczące karty kredytowej. Dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy są one niezbędne przy dostarczaniu produktu, usługi lub informacji albo przeprowadzaniu transakcji, jak również przy podawaniu takich informacji w innym celu, np. podczas starania się o pracę. Ujawnienie danych osobowych: Dostarczane przez użytkownika dane osobowe nie są ujawniane stronom trzecim bez jego zgody, chyba że wymaga tego prawo lub działanie w dobrej wierze, w przypadkach gdy (i) przyjmuje się, że określone informacje są niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym, lub (ii) zachodzi konieczność obrony praw i własności firmy ALUP i jej podmiotów prawnych lub filii. Jeśli dalsze postępowanie odbywa się na prośbę użytkownika, jednakże w celu dostarczenia produktu, usługi lub informacji albo przeprowadzenia transakcji, jak również świadczenia usługi, możliwe jest udostępnienie danych osobowych użytkownika innym podmiotom ALUP lub stronom trzecim, w tym, lecz niewyłącznie, firmom transportowym, dostawcom, dystrybutorom, instytucjom finansowym, partnerom biznesowym właściciela i organom pocztowym lub rządowym (np. organy celne). Podmioty ALUP, jak również osoby trzecie, wg powyższych postanowień, mogą być zlokalizowane zarówno wewnątrz jak i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Zgodnie z tekstem powyżej, stosuje się następujące zasady: przekazanie nam przez użytkownika danych osobowych jest jednoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przekazywanie danych do innych krajów będących w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub poza nim. Usuwanie, poprawianie, aktualizowanie lub przywracanie danych osobowych: Użytkownik, który wyraża chęć usunięcia, poprawienia, aktualizacji lub przywrócenia wcześniej dostarczonych danych osobowych lub zgłasza podobne problemy, powinien się z nami skontaktować. Użytkownik, który kontaktuje się z nami w tej kwestii, powinien podać nazwę strony internetowej lub używaną lokalizację do przekazywania informacji, oraz dane przekazane wcześniej (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy).

Bezpieczeństwo

W celu ochrony danych osobowych i innych danych znajdujących się na naszych serwerach przed nieupoważnionym dostępem, utratą bądź modyfikacją wprowadzono stosowne środki techniczne i administracyjne. Należy jednak pamiętać, że żaden serwer, ani też żadna transakcja internetowa nie są w 100% bezpieczne. Dlatego też wszelka działalność czy komunikacja podejmowana jest przez użytkownika na własne ryzyko.

Łącza do zewnętrznych stron internetowych

Niektóre z naszych stron internetowych mogą zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, ochronę danych czy inne praktyki ich właścicieli lub operatorów dotyczące zewnętrznych stron internetowych. Zmiany w deklaracji Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Ostatnie zmiany dotyczące niniejszej deklaracji zostały dokonane w dniu 25 lutego 2012 roku ALUP Kompressoren